Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN WELLNESS NIEUWERKERK

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die jij sluit met Wellness Nieuwerkerk

DEFINITIES

Wellness Nieuwerkerk

Wellness Nieuwerkerk is geregistreerd aan de Siciliëboulevard 478 te (3059 XT) te Rotterdam (KvK: 63601907). Alle treatments, consults en sessies vinden plaats bij Wellness Nieuwerkerk in Hotel Van de Valk | Rotterdam – Nieuwerkerk aan de Parallelweg-Zuid 185 (2914 LE) te Nieuwerkerk aan den IJssel of op een afgesproken locatie. 

Wellness Nieuwerkerk Shop

Wellness Nieuwerkerk biedt via shop producten en cursussen aan die aangeschaft kunnen worden via de webshop van de website www.wellnessnieuwerkerk.nl

Programma’s

Wellness Nieuwerkerk biedt via Programma’s  (online en offline) activiteiten aan. Je kunt hierbij onder andere denken aan, online cursussen, meditatiesessies, workshops, lezingen en andere bijeenkomsten

Treatments

Wellness Nieuwerkerk biedt via Treatments jou de mogelijkheid om een behandeling/consult/sessie te volgen

Inspiratie

Wellness Nieuwerkerk biedt via Inspiratie onder meer leuke blogs en vlogs aan.

Content

Alle teksten, blogs, afbeeldingen, video’s, graphics, software, muziek,  audio, vlogs, informatie of andere materialen die door Wellness Nieuwerkerk en/of haar gebruikers op de website www.wellnessnieuwerkerk.nl en de besloten facebookgroep Wellness Nieuwerkerk worden geplaatst.

Dienst(en)

Alle door Wellness Nieuwerkerk en/of door haar ingeschakelde derden die diensten aanbieden via Treatments en Programma’s

Platform/ Besloten Facebook groep

Het door Wellness Nieuwerkerk ontwikkelde besloten Facebookgroep/platform, onder meer toegankelijk via de website www.wellnessnieuwerkerk.nl  – Facebook en overige social media gerelateerde platforms zoals Instagram en LinkedIn.

Member

De natuurlijke persoon die gebruik maakt van het membership.

Membership

Het Wellness Nieuwerkerk lidmaatschap/abonnement.

 

BEPALINGEN

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1. Als je gebruik maakt van de website dan aanvaard jij dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op alle overeenkomsten die jij met Wellness Nieuwerkerk aangaat.

1.2. Wellness Nieuwerkerk wijst de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

1.3. Wellness Nieuwerkerk heeft het recht om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Ben je het niet eens met de wijzigingen? Dan kun je dit binnen 14 dagen na kennisgeving laten weten via info@wellnessnieuwerkerk.nl, zodat de oorspronkelijke overeengekomen voorwaarden van kracht blijven. Laat je niets binnen die termijn weten? Dan geldt dat jij akkoord bent gegaan met de toepasselijkheid van de herziene algemene voorwaarden.

1.4. Het kopen van producten en/of diensten via de website is alleen toegestaan voor meerderjarigen. Laat je ouder of voogd een bestelling namens jou plaatsen als je nog niet meerderjarig bent. Door producten en/of diensten via de website te kopen verklaar jij meerderjarig te zijn.

 

Artikel 2 – Overeenkomst

2.1. De overeenkomst komt tot stand als jij overgaat tot aankoop van producten en/of diensten van Wellness Nieuwerkerk. In dat geval ontvang je van Wellness Nieuwerkerk een orderbevestiging op het door jou opgegeven e-mailadres.

2.2. Aanbiedingen en prijsopgaven zijn geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de website en zolang de voorraad strekt.

2.3. Je bent de prijs verschuldigd die Wellness Nieuwerkerk in haar orderbevestiging heeft vermeld. Bezorgkosten worden apart door Wellness Nieuwerkerk in rekening gebracht.

2.4. Wellness Nieuwerkerk is te allen tijde bevoegd om kennelijke verschrijvingen in een overeenkomst/orderbevestiging bindend te corrigeren.

2.5. Prijsverhogingen door overheidsmaatregelen, toeleveranciers of anderszins kunnen door Wellness Nieuwerkerk in rekening worden gebracht.

2.6. Voor de aankoop van producten en/of diensten dien je een profiel aan te maken op de website. Wil jij jouw profiel op het Platform (na aankoop van een product en/of dienst) verwijderen? Laat dit dan aan Wellness Nieuwerkerk weten via info@wellnessnieuwerkerk.nl.

2.7. Wellness Nieuwerkerk is te allen tijde bevoegd om jouw profiel op de website en in de besloten Facebookgroep Wellness Nieuwerkerk (tijdelijk) te blokkeren en/of te verwijderen bij (het vermoeden van) fraude of ander onrechtmatig gedrag. Maak jij je schuldig aan fraude of ander onrechtmatig gedrag? Dan maakt Wellness Nieuwerkerk aanspraak op een direct  opeisbare boete van EUR 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van EUR 10.000,-. Wellness Nieuwerkerk kan naast de boete ook nog een schadevergoeding vorderen.

 

Artikel 3 – Betaling

3.1. Bestellingen moeten vooraf worden betaald door middel van één van de digitale betaalmethoden (SEPA-incasso, iDEAL en Creditcard). Wanneer jij een membership aangaat en/of gebruik maakt van Programma’s, dan is betaling alleen mogelijk via automatische incasso. Het verschuldigde bedrag wordt dan door Wellness Nieuwerkerk maandelijks vooraf geïncasseerd rond de maandwisseling. Zorg daarom altijd dat er voldoende saldo op je rekening staat. Wil je het bedrag bij het aangaan van jouw Membership liever in één keer betalen? Dan kan dat via IDeal of Creditcard. Een Treatment wordt altijd in één keer afgerekend.

3.2. Wanneer jij een betaling van een SEPA-incasso storneert of Wellness Nieuwerkerk kan het verschuldigde bedrag om welke reden dan ook niet incasseren, dan komt je betalingsverplichting niet te vervallen. Naast het verschuldigde bedrag ben je dan ook storneringskosten ten bedrage van maximaal EUR 10,- per keer verschuldigd.

3.3. Wanneer jij het verschuldigd bedrag niet binnen de gestelde termijn (volledig) betaalt, dan zal Wellness Nieuwerkerk je een betalingsherinnering versturen waarin jou de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Mocht je niet binnen die termijn overgaan tot betaling, dan ben je zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

3.4. Wanneer je na aanmaning in gebreke blijft met betaling, dan zal Wellness Nieuwerkerk overgaan tot gerechtelijke invordering. In dat geval ben je naast de verschuldigde hoofdsom en rente, ook gehouden tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten, waaronder de incassokosten van ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van EUR 40.

3.5. Betaling van openstaande bedragen strekt in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de wettelijke (handels)rente en tenslotte op de hoofdsom.

3.6. Je bent niet bevoegd om de aan Wellness Nieuwerkerk verschuldigde bedragen op te schorten en/of deze te verrekenen, op welke grond dan ook.

3.7. Wellness Nieuwerkerk is bevoegd om haar prestatie op te schorten en/of de overeenkomst eenzijdig te ontbinden als jij niet voldoet aan jouw betalingsverplichting.

 

Artikel 4 – Levering(stermijn) en risico-overgang

4.1. Bij bestelling van producten wordt een geschatte levertijd vermeld. Deze leveringstijd is slechts indicatief en overschrijding van de vermelde leveringstermijn geeft je dan ook geen recht op schadevergoeding.

4.2. Wanneer een bestelling op het opgegeven afleveradres is geleverd, daaronder mede begrepen op het adres van buren/pakket afhaalpunt, gaat het risico op jou over. Dit betekent dat Wellness Nieuwerkerk vanaf dat moment niet langer aansprakelijk is bij verlies of beschadiging van het geleverde product.

 

Artikel 5 – Annulering

5.1. Heb je een product besteld, maar heb je spijt van je aankoop? Dan mag je binnen 14 dagen na ontvangst van het product de bestelling annuleren. Ook Diensten van Wellness Nieuwerkerk mag je binnen 14 dagen na ontvangst van de orderbevestiging van Wellness Nieuwerkerk annuleren. Je kan het product annuleren door gebruik te maken van het contactformulier op de website.

5.2. Na annulering van een product heb jij 14 dagen de tijd om het product retour te sturen naar het op de website vermelde retouradres van Wellness Nieuwerkerk. Geleverde producten moeten altijd in de originele verzendverpakking worden geretourneerd. De kosten verbonden aan retournering zijn voor jouw rekening.

5.3. Een product kan niet worden geannuleerd wanneer jij de verzegeling van een product hebt verbroken, jij gepersonaliseerde producten hebt besteld of wanneer de producten om hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden. Het product mag je niet hebben gebruikt en moet onbeschadigd zijn.

5.4. Wanneer jij een product of dienst conform deze annuleringsvoorwaarden van Wellness Nieuwerkerk annuleert, dan zal Wellness Nieuwerkerk binnen 14 dagen het betaalde bedrag aan je terugbetalen. Heb je wel al gebruik gemaakt van de Diensten van Wellness Nieuwerkerk? Dan ben je aan Wellness Nieuwerkerk slechts het bedrag verschuldigd dat je aan Diensten hebt gebruikt. Dit bedrag zal in mindering worden gebracht op het door jou betaalde bedrag.

 

Artikel 6 – Klachten en garanties

6.1. Heb je klachten over een product of dienst van Wellness Nieuwerkerk? Laat dit Wellness Nieuwerkerk dan vooral weten via het klachtenformulier op de website. Wellness Nieuwerkerk neemt dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

6.2. Wanneer je klachten hebt over de producten en/of Diensten van Wellness Nieuwerkerk dan kun jij dit uiterlijk 14 dagen na het voorval bij Wellness Nieuwerkerk melden. Na deze termijn vervalt jouw recht om te klagen. Wanneer Wellness Nieuwerkerk het eens is met jouw klacht, zal Wellness Nieuwerkerk naar eigen keuze het product repareren, vervangen voor een (vergelijkbaar) product en/of een (vergelijkbare) dienst aanbieden, dan wel een (deel) van de koopprijs aan jou terugbetalen.

6.3. Alle producten worden door Wellness Nieuwerkerk aangeboden zonder enige vorm van garantie. Dit betekent dat Wellness Nieuwerkerk nadrukkelijk geen garanties geeft met betrekking tot de werking, resultaten en/of behoud van haar (natuur)producten. Wellness Nieuwerkerk benadrukt dat met name natuurproducten kwetsbaar zijn. Natuurproducten kunnen door verloop van tijd, werking van de natuur of door vergelijkbare invloeden veranderen (verkleuring etc.) en/of afbreken.

6.4. Voor zover de door Wellness Nieuwerkerk geleverde producten worden geleverd met een fabrieksgarantie dan accepteer jij dat die garantievoorwaarden van toepassing zijn. Deze garantie geldt overigens niet wanneer jij een product onzorgvuldig en/of onjuist hebt gebruikt of wanneer jij het product hebt gerepareerd of bewerkt.

6.5. Op Diensten van Wellness Nieuwerkerk wordt geen garantie verstrekt. Wellness Nieuwerkerk garandeert dan ook niet dat haar website en besloten Facebookgroep foutloos en/of ononderbroken functioneert.

6.6. Voor alle Diensten van Wellness Nieuwerkerk geldt dat het een inspanningsverbintenis betreft. Wellness Nieuwerkerk streeft ernaar jou te helpen bij jouw persoonlijke ontwikkeling. Dit betekent dat Wellness Nieuwerkerk jou geen resultaten kan garanderen.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1. Door of namens Wellness Nieuwerkerk wordt nadrukkelijk geen advies gegeven over de besluiten of veranderingen in jouw leven. Dit betekent dat Wellness Nieuwerkerk niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de besluiten die jij neemt met betrekking tot jouw leven. De informatie en de gebruiksmogelijkheden op de  van Wellness Nieuwerkerk kunnen niet worden gezien als een vervanging voor medische of andere professionele hulp.

7.2. Wanneer jij schade lijdt door een product of Dienst van Wellness Nieuwerkerk, dan is de aansprakelijkheid van Wellness Nieuwerkerk beperkt tot (maximaal) het bedrag dat door haar verzekeraar wordt uitgekeerd. Indien de aansprakelijkheid van Wellness Nieuwerkerk niet (volledig) door haar verzekeraar is gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Wellness Nieuwerkerk beperkt tot de factuurwaarde met betrekking tot het

7.1. product of dienst, met een maximum van EUR 500,-. Handel jij in de uitoefening van een beroep of bedrijf? Dan geldt dat Wellness Nieuwerkerk iedere aansprakelijkheid voor schade uitsluit.

7.3. Wellness Nieuwerkerk is nooit aansprakelijk voor indirecte schade of voor schade die is ontstaan doordat jij een product verkeerd hebt gebruikt. Blijk je allergisch voor een product van Wellness Nieuwerkerk? Dan is Wellness Nieuwerkerk evenmin aansprakelijk voor de schade die daardoor ontstaat.

7.4. Wellness Nieuwerkerk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor Diensten van derden die via de website worden aangeboden.

7.5. De website en besloten Facebookgroep Wellness Nieuwerkerk kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Wellness Nieuwerkerk is niet verantwoordelijk en dus ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites of de producten en/of Diensten die daarop worden aangeboden.

 

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten en privacy

8.1. Wellness Nieuwerkerk is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten en alle Content die door jou of door Wellness Nieuwerkerk op de website wordt geplaatst. Zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Wellness Nieuwerkerk mag jij daarom nooit (onderdelen van) de website en/of de content kopiëren en/of openbaar maken.

8.2. Maak jij inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Wellness Nieuwerkerk? Dan maakt Wellness Nieuwerkerk aanspraak op een direct opeisbare boete van EUR 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van EUR 10.000,-. Wellness Nieuwerkerk kan naast de boete ook nog een schadevergoeding vorderen.

8.3. Alle gegevens die jij aan Wellness Nieuwerkerk verstrekt worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming behandeld. Voor een volledig overzicht van de wijze waarop Wellness Nieuwerkerk omgaat met jouw privacy zie ons privacy beleid

 

Artikel 9 – Member Wellness Nieuwerkerk

9.1. Ben je lid van de Wellness Nieuwerkerk? Dan heb je tegen betaling recht op toegang tot het platform van Wellness Nieuwerkerk en Wellness Nieuwerkerk. Jouw membership is gekoppeld aan jouw profiel op de besloten Facebookgroep.

9.2. Een membership sluit je af voor de periode van één jaar. Na één jaar wordt jouw membership automatisch verlengd voor onbepaalde tijd.

9.3. Betaling van jouw membership is alleen mogelijk via automatische incasso.

9.4. Wellness Nieuwerkerk heeft het recht om prijswijzigingen door te voeren. Natuurlijk zal Wellness Nieuwerkerk je hiervan op de hoogte brengen.

9.5. Wil jij jouw membership opzeggen? Super jammer, maar dat kan natuurlijk. Jij kan je membership zelf te allen tijde opzeggen door een mail te sturen naar info@wellnessnieuwerkerk.nl. Wanneer de opzegging verwerkt is ontvang je een e-mail ter bevestiging. Tijdens het eerste jaar van jouw Membership geldt wel een opzegtermijn van 3 maanden. Heb je een Membership voor onbepaalde tijd? Dan geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegtermijn gaat altijd in vanaf de 1e van de volgende maand.

9.6. Als jij jouw Membership hebt opgezegd, dan blijft jouw Profiel op Wellness Nieuwerkerk bestaan. 

9.7. Jouw Membership is strikt persoonlijk en niet-overdraagbaar. Dit betekent dat jouw toegangsgegevens tot de besloten Facebookgroep van Wellness Nieuwerkerk vertrouwelijk zijn en dat je deze niet mag delen met anderen. Wellness Nieuwerkerk is te allen tijde bevoegd om jouw profiel en dus jouw Membership (tijdelijk) te blokkeren en/of te verwijderen bij (het vermoeden van) fraude of ander onrechtmatig gedrag.

 

Artikel 10 – Overige bepalingen

10.1. De rechtsverhouding tussen jou en Wellness Nieuwerkerk wordt beheerst door Nederlands recht.

10.2. Mocht er ooit een geschil ontstaan tussen jou en Wellness Nieuwerkerk, dan zal dit geschil worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Rotterdam.

10.3. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden. Wellness Nieuwerkerk en jij zullen dan samen overleggen om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij jullie zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht nemen.